Tradycje tworzenia środowiska grafików warsztatowych w naszym rejonie są stosunkowo świeżej daty. Zaledwie 20 lat temu funkcjonowała w strukturach byłej WSP prowizoryczna pracownia przy ul. Szrajbera, w której odbywały się fakultatywne zajęcia z grafiki prowadzone przez ówczesnego adiunkta Adolfa Gwozdka. To dzięki Jego wizjonerskiej myśli i sile działania powstał wówczas kierunek wychowanie plastyczne, w obrębie którego przedmiot grafika warsztatowa stał się jednym z przedmiotów wiodących i odegrał ogromną rolę w kształtowaniu, rozwoju i historii kierunku. Początki były trudne. Pierwsza pracownia przy ul. Głowackiego funkcjonowała prawie wyłącznie na bazie entuzjazmu i zapału jej pierwszych nauczycieli i studentów. Brak było zaplecza. Brak było miejscowej kadry z tytułami. Wsparli nas aktywni graficy o dużym prestiżu : prof. Słobosz, prof. Snoch.
W ciągu kilku lat dzięki zabiegom prof. Gwozdka znacznie poprawiają się warunki lokalowe pracowni, a co za tym idzie rozwój pracowni. Za jego kierownictwa określony zostaje późniejszy profil rozwoju pracow- ni. Utworzone zostają możliwości prowadzenia trzech rodzajów druku: płaskiego, wklęsłego i wypukłego. Po przejęciu kierownictwa pracowni przez prof. Wiesława Bieńkuńskiego utworzona zostaje pracownia lito- grafii z całym doskonale wyposażonym zapleczem. Przeprowadzony jest gruntowny remont pomieszczeń z dostosowaniem ich funkcjonalności do potrzeb grafiki warsztatowej. Pracownia litografii wyposażona została w tym czasie w prasę litograficzną i kamienie litograficzne. Zakupione zostaje potrzebna aparatura i materiały. Zyskał również druk wklęsły i wypukły. W późniejszym czasie zakupiono między innymi nową prasę do druku wklęsłego, profesjonalne pudło do prószenia kalafonii, stół do naświetlania. Wszystkie prace remontowe jak i zakup odpowiedniego sprzętu do prowadzenia w profesjonalny sposób zajęć dydaktycz- nych w trzech technika druku, wiązał się z ogromnymi nakładami finansowymi. Jednak dzięki tym zabiegom pracownia po latach nabrała profesjonalnego kształtu i stała się jedną z wizytówek Naszego Instytutu. Budzi obecnie zachwyt odwiedzających nas kolegów pedagogów z innych ośrodków akademickim nie tylko z Pol- ski. Z dumą pokazywaliśmy naszą pracownię i jej osiągnięcia wizytującej pani Marlenie Scavizzi z Akademii Sztuk Pięknych w Perugii jak i Szacownym Członkom Komisji Akredytacyjnej.
Podział technik został uwzględniony w programie zajęć dydaktycznych. Każdy z prowadzących zajmuję się odrębną techniką, a studenci poznają dzięki temu cały wachlarz możliwości warsztatowych grafiki artysty- cznej. Dyplomy licencjackie i magisterskie realizowane są w zależności od indywidualnych predyspozycji stu- denta w technikach druku wklęsłego, linorycie, litografii bądź algrafii. Tak szeroka oferta sprawia, że studenci mimo mozołu pracy wciąż wybierają pracownię grafiki warsztatowej jako pracownię dyplomową.
Mimo wspomnianych bardzo trudnych początków organizacyjnych szybko przychodzą sukcesy artysty- czne. Niewątpliwą zasługą w tym względzie jest szczególnie ambitna atmosfera w pracowni. Obec-
nie wychowankowie stanowią większość kadry pracowni. Na dzisiejsze osiągnięcia złożyły się długie lata ciężkiej i wytrwałej pracy wszystkich pracowników pracowni, tych obecnych i tych którzy odeszli w atmos- ferze nie zawsze sprzyjającej wysiłkom twórczym. Sukcesy wychowanków są owocem wysiłków nauczycieli, traktujących swoje obowiązki dydaktyczne jako równorzędnej wartości z pracą twórczą.
Świadectwem poziomu kształcenia w przedmiocie grafika warsztatowa jest dla przykładu fakt zdobycia przez naszą studentkę Agnieszkę Nowacką nagrody Przeglądzie Plastyki za zestaw prac dyplomowych z grafiki. Student Wojciech Dzieszkiewicz za zestaw prac dyplomowych otrzymał wyróżnienie IV Ogólnopo- lskiego Konkursu Grafiki im. Ludwiga Meidnera w Oleśnicy.
Pracownia rozwija się, wciąż poszukując nowych środków wyrazu. Obok klasycznego przedstawiania grafiki, równolegle zajęliśmy się poszukiwaniami w obrębie książki artystycznej.
Grafika warsztatowa nie jest odchodzącym w zapomnienie niemodnym reliktem, a warsztat graficzny nie staje się skansenem. Pozwolę sobie przytoczyć na koniec słowa Witolda Lutosławskiego, chętnie cytowane przez Profesora Stanisława Rodzińskiego, wieloletniego Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wiel- kiego artysty i pedagoga: "Tym co najszybciej się starzeje jest moda".

 

Małgorzata Chomicz studenci i absolwenci


Pracownia grafiki warsztatowej
Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

/ fotoreportaż / powrót /

Małgorzata Chomicz
Urodzona w 1970 roku w Olsztynie. W 1995 r. dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku akademickim 1996/97 staż naukowy na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorat w dyscyplinie grafika w 1997 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2005 r. habilitacja na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2007 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik Pracowni Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych UW-M w Olsz- tynie w latach 2007/2009. Autorka 29 wystaw indywidualnych (m.in.: w Olsztynie, Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wilnie, Rzymie, Norymberdze, Kaposzvar, Asyżu, Perugii, Bańskiej Bystrzycy). Udział w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 1998 roku Na- groda II stopnia Rektora WSP w Olsztynie. W 2006 roku nagroda Rektora UW-M w Olsztynie. W 2000 i 2002 roku stypendystka Fundacji Jana Pawła II Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, a w 2001 – Fonds d'Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu (stypendium pobytowe w Rzymie i Florencji ). W roku 2002 stypendystka Miasta Olsztyna, a w latach 2004-2006 - stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2004 roku udział w International Art Camp - Barcs (Węgry).
Laureatka Biennale Plastyki Olsztyńskiej w 1998, 2001 i 2005. W 2006 i 2007,2011 roku otrzymała wyróżnienie "Premio Internazionale di Grafica del Pomero - RHO - Milano (Włochy). Inicjatorka i współorganizatorka wystawy w Centrum Wystawienniczym Rocca Paolina CERP w Perugii w 2008 roku. W 2009 roku Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie kultury oraz wspieranie kulturalnej współpracy pomiędzy Olsztynem a Perugią we Włoszech.
Zajmuje się grafiką, książką artystyczną i fotografią. Mieszka w Perugii we Włoszech.


UCZESTNICY WYSTAWY:
prof. Małgorzata Chomicz
Małgorzata Citowicz
Wojciech Dzieszkiewicz
Piotr Kobrzyński
Katarzyna Kulągowska
Agnieszka Nowacka
Renata Olak
Karolina Paszkowska
Katarzyna Robak
Angelika Saniewskak