Uczestnicy wystawy:

Adam Melich

Agnieszka Ka
³wińska
Aleksander Kami
ński
Aleksandra Mosek
Artur W¹sowicz
Edyta Celniak
Elæbieta Owczarek
Emilia Malara
Ewa Dybek
Ewa Przyby³a
Jakub Ciniewski
Jakub Gut
Kamila Sujka
Karolina Falkiewicz
Katarzyna Bielawska
Katarzyna Smolarska
Maciej Bohdanowicz
Magdalena Tarach
Marcin Bielski
Marcin B³aszczyk
Natalia Romaniuk
Pawe³ Czarnecki
Rados
³aw £ukasiewicz
Ryszard Miazga
 

I Miźdzynarodowe Triennale
Mediów Cyfrowych
– Radom 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

/ powrót / galeria prac /